Το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ. Α.Ο.Ε.Σ. Τυμπακίου για τη χρονική περίοδο 2021-2022 βασίζεται στους Κανονισμούς (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 της Επιτροπής, σχετικά με τις Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότησή τους. Περιλαμβάνει 13 δράσεις οι οποίες εντάσσονται σε 5 τομείς του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων της ελαιοκομίας στην περιοχή. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 380.400,00 Ευρώ, ποσό που προέρχεται από Κοινοτική Χρηματοδότηση, Εθνική και Ιδία Συμμετοχή.

ΤΟΜΕΑΣ Β: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

1Β.ii.1 - Εναλλακτική διαχείριση ελαιοκλαδεμάτων
ΣΚΟΠΟΣ Ο θρυμματισμός των κλαδιών που προκύπτουν από το κλάδεμα των δέντρων και η εκπαίδευση των παραγωγών για την αποφυγή της καύσης τους και την αύξηση της οργανικής ουσίας στους ελαιώνες.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ • Προμήθεια θρυμματιστών για χρήση από τους παραγωγούς της ομάδας. • Αναλύσεις εδάφους για προσδιορισμό οργανικής ουσίας. • Εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τις τεχνικές κλαδέματος και την περιβαλλοντική διαχείριση των ελαιοκλαδεμάτων.
2Β.iii.1.Εποχιακή παρατήρηση της εξέλιξης του δάκου
ΣΚΟΠΟΣ είναι να συνδράμει στην βελτίωση της αποτλεσματικότητας του δάκου.Το έντομο αυτό έχει την δυνατότητα να μηδενίσει την παραγωγή και να υποβαθμίσει σοβαρά την ποιότητα του ελαιολάδου.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ .• της συστηματικής παρακολούθησης της πληθυσμιακής διακύμανσης του δάκου, • του προσδιορισμού του επιπέδου προσβολής του ελαιοκάρπου. • της ορθής και έγκαιρης καθοδήγησης των παραγωγών της ΟΠ
3Β.iv.1.. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο Agro 2.1 & 2.2
ΣΚΟΠΟΣ Η δημιουργία ομάδων παραγωγών που θα εφαρμόσουν σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην ελαιοκαλλιέργειά τους σύμφωνα με το πρότυπο Agro 2.1.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ · Εκπαίδευση στις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης από καταρτισμένους επιστήμονες. · Στήριξη από γεωτεχνικό προσωπικό απασχολούμενο αποκλειστικά στην ΟΕΦ. · Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών που θα βασίζονται στις αναλύσεις εδάφους, φύλλων και νερού για κάθε παραγωγό, καθώς και στις αναλύσεις για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων στον ελαιόκαρπο. · Πιστοποίηση της ομάδας σύμφωνα με το πρότυπο Agro 2.1 & 2.2

ΤΟΜΕΑΣ Γ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

1Γ.iii.1.Εκπαίδευση παραγωγών σε αειφόρες τεχνικές ελαιοκαλλιέργειας
ΣΚΟΠΟΣ Η μετάδοση της γνώσης για τις νέες τεχνικές καλλιέργειας της ελιάς μέσω επιδεικτικών σεμιναρίων σε αγροτεμάχια.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ · Εκπαιδευτικά σεμινάρια στις θεματικές ενότητες που αφορούν την ελαιοκαλλιέργεια.· Επίδειξη νέων τεχνικών καλλιέργειας. · Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και διανομή του στους παραγωγούς.
2Γ.iii.2 Επιδεικτική χρήση πρακτικών διαχείρισης εδάφους για την μείωση ανθρακικού αποτυπώματος
Σκοπός της δράσης είναι η διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας για τις νέες πρακτικές διαχείρισης εδάφους που αποσκοπούν στη διαχείριση του εδαφικού άνθρακα.
Ενέργειες. .επιδεικτική χρήση πρακτικών που σκοπεύουν στον τρόπο διαχείρισης του εδάφους των ελαιώνων ώστε να αποφευχθούν οι πρακτικές βαθιού οργώματος ή καύσης ζιζανίων και να γίνεται ορθολογική διαχείριση του εδάφους για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

ΤΟΜΕΑΣ Δ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

1Δ.i.1.Βελτίωση των συνθηκών συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης των ελιών πριν από τη μεταποίησή τους
ΣΚΟΠΟΣ βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου είτε κατά τη συγκομιδή των ελιών στον ελαιώνα είτε κατά την παράδοσή τους στο ελαιουργείο.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. •. a. Αναγνώριση των ελλείψεων των παραγωγών της Οργάνωσης Παραγωγών από τον υπεύθυνο του έργου και τους γεωτεχνικούς συμβούλους. b. Προμήθεια του εξοπλισμού από την εγχώρια αγορά οι οποίοι θα φροντίσουν την έγκαιρη προμήθεια του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα θέσει ο ΑΣ Τυμπακίου. c. Διάθεση του εξοπλισμού στους παραγωγούς από το ελαιουργείο του ΑΣ.
2Δ.iv.1 Βελτίωση υποδομών και εξοπλισμού σε μονάδα επεξεργασίας ελαιοκάρπου για τη διασφάλιση της ποιότητας του ελαιολάδου
ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της δράσης είναι βελτίωση των υποδομών και του διαθέσιμου εξοπλισμού στο ελαιουργείο του ΑΟΕΣ Τυμπακίου με στόχο την παραγωγή ελαιολάδου με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλά και τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής του παραγόμενου τροφίμου
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ · a. Την εγκατάσταση γεννήτριας πλήρωσης αζώτου για τουλάχιστον 10 ελαιοδεξαμενές για την αποφυγή της εισόδου οξυγόνου στη δεξαμενή που έχει ως αποτέλεσμα την οξείδωση του περιεχομένου. b. Την αγορά ενός πετρελαιοκίνητου περονοφόρου οχήματος (κλάρκ) για τη μεταφορά των παλετοκιβωτίων ελαιοκάρπου και των παλετών πάνω στις οποίες αποθηκεύεται προσωρινά η παραλαβή ελαιοκάρπου εντός του χώρου του ελαιουργείου. c. Την προμήθεια επιπλέον δύο (2) μαλακτήρων για τη μάλαξη της ελαιόπαστας στο ελαιοτριβείο. d. Την προμήθεια μιας αντλίας για την απομάκρυνση των αποβλήτων του ελαιουργείου.
3Δ.iv.2 Προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση υποδομών για μονάδα τυποποίησης ελαιολάδου
ΣΚΟΠΟΣ.Σκοπός της δράσης είναι η προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και η βελτίωση των υποδομών του τυποποιητηρίου ελαιολάδου, που κατασκευάστηκε μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος της προηγούμενης τριετίας 2018-21, για την τυποποίηση του ελαιολάδου των παραγωγών της ΟΕΦ.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ · Την προμήθεια μιας αυτόματης γραμμής τυποποίησης ελαιολάδου. • Προμήθεια ενός φίλτρου γης διατόμων. • Την προμήθεια ενός ηλεκτρικού παλετοφόρου οχήματος. • Τη διάστρωση του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρο του τυποποιητηρίου με άσφαλτο .

ΤΟΜΕΑΣ Ε: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΙΔΙΩΣ ΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

1Ε.i.Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος εσωτερικής ιχνηλασιμότητας
ΣΚΟΠΟΣη ανανέωση του πιστοποιήσιμου σχήματος εσωτερικής ιχνηλασιμότητας της ποιότητας, της γνησιότητας και της προέλευσης του ελαιολάδου.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ · Προμήθεια λογισμικού καταχώρισης δεδομένων ιχνηλασιμότητας στο ελαιοτριβείο. · Εγκατάσταση παγίου εξοπλισμού για την καταγραφή των στοιχείων των παραγωγών. · Πιστοποίηση της ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007.
2Ε.ii.1 –Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018
ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2018 στο ελαιοτριβείο.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ · Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος HACCP και ασφάλειας τροφίμων στο ελαιοτριβείο. · Εκπαίδευση του προσωπικού του ελαιοτριβείου στις αρχές διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων. · Πιστοποίηση του ελαιοτριβείου σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22005:2018
3Eiii.1. Παρακολούθηση των πρότυπων ποιότητας και εμπορίας του ελαιολάδου
ΣΚΟΠΟΣ της δράσης είναι η δημιουργία και η εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης της τήρησης των προτύπων ποιότητας και εμπορίας για το ελαιόλαδο που παράγει η ΟΕΦ.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ · : • έλεγχος για την ύπαρξη επιμολυντών (υπολείμματα φυτοφαρμάκων, πλαστικοποιητές), την επισήμανση των πηγών και αιτιών της ενδεχόμενης ύπαρξης επιμολυντών, και η σταδιακή ελαχιστοποίηση των επιμολυντών στο ελαιόλαδο που παράγει η ΟΕΦ.• Αξιολόγηση της ποιότητας του ελαιόλαδου σε σχέση με τις καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόσθηκαν, και να αξιοποιούνται τα συμπεράσματα για βελτιώσεις των καλλιεργητικών πρακτικών.• Διάθεση στην αγορά ελαιόλαδο χύδην ή τυποποιημένο με πιστοποιημένα χημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ: ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

1Στ.i.Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες της ΟΕΦ
ΣΚΟΠΟΣ την ενημέρωση των παραγωγών της Οργάνωσης Παραγωγών, της τοπικής κοινωνίας στην περιοχή της Μεσσαράς, των συνεργατών του συνεταιρισμού αλλά και του ευρύτερου κοινού σχετικά με το σκοπό και τα αποτελέσματα των δράσεων του Προγράμματος που υλοποιεί η ΟΕΦ ΑΣ Τυμπακίου.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ · Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων. · Δημιουργία ενημερωτικών πινακίδων και poster. · Καταχωρήσεις σε τοπικά μέσα. · Ενημερωτικές ημερίδες αποτελεσμάτων Προγράμματος.
2Στ.ii.Επέκταση και ανανέωση δικτυακού τόπου με πληροφορίες για τις δράσεις του προγράμματος
ΣΚΟΠΟΣ Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος στην ιστοσελίδα της ΟΕΦ.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο του Προγράμματος ανά δράση. Ανάρτηση ημερολογίου εκδηλώσεων (σεμινάρια, παρουσιάσεις κ.λπ.) Ανάρτηση Παραδοτέων του έργου.
Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα Καν.(ΕΚ) 611/2014 και 615/2014, Δράση ΣΤ.ii του εγκεκριμένου προγράμματος με την υπ’ αριθ. 827/86882, 04/08/2021 απόφαση του ΥΠΑΑΤ.