Το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ. ΑΣ Τυμπακίου για τη χρονική περίοδο 2015-2018 βασίζεται στους Κανονισμούς (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 της Επιτροπής, σχετικά με τις Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότησή τους.Περιλαμβάνει 14 δράσεις οι οποίες εντάσσονται σε 5 τομείς του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων της ελαιοκομίας στην περιοχή. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 570.746 Ευρώ, ποσό που προέρχεται από Κοινοτική Χρηματοδότηση, Εθνική και Ιδία Συμμετοχή.

ΤΟΜΕΑΣ Β: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

1Β.ΙΙ.1. Αξιοποίηση Ελαιοκλαδεμάτων για αύξηση της οργανικής ουσίας στο έδαφος
ΣΚΟΠΟΣ Ο θρυμματισμός των κλαδιών που προκύπτουν από το κλάδεμα των δέντρων και η εκπαίδευση των παραγωγών για την αποφυγή της καύσης τους και την αύξηση της οργανικής ουσίας στους ελαιώνες.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ · Προμήθεια θρυμματιστών για χρήση από τους παραγωγούς της ομάδας. · Αναλύσεις εδάφους για προσδιορισμό οργανικής ουσίας. · Εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τις τεχνικές κλαδέματος και την περιβαλλοντική διαχείριση των ελαιοκλαδεμάτων.
2Β.ΙΙ.2. Προστασία Ελαιώνων που κινδυνεύουν από πυρκαγιά με ορθές πρακτικές διαχείρισης του εδάφους
ΣΚΟΠΟΣ Η προστασία ελαιώνων που κινδυνεύουν από πυρκαγιά τους καλοκαιρινούς μήνες με πρακτικές ήπιας διαχείρισης του εδάφους.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ · Καλλιέργεια αγροτεμαχίων για την καταστροφή των ζιζανίων. · Εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με ορθές πρακτικές επιφανειακής άροσης, κατεργασίας του εδάφους και αντιμετώπισης πυρκαγιών.
3Β.IV. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο Agro 2.1 & 2.2
ΣΚΟΠΟΣ Η δημιουργία ομάδων παραγωγών που θα εφαρμόσουν σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην ελαιοκαλλιέργειά τους σύμφωνα με το πρότυπο Agro 2.1.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ · Εκπαίδευση στις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης από καταρτισμένους επιστήμονες. · Στήριξη από γεωτεχνικό προσωπικό απασχολούμενο αποκλειστικά στην ΟΕΦ. · Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών που θα βασίζονται στις αναλύσεις εδάφους, φύλλων και νερού για κάθε παραγωγό, καθώς και στις αναλύσεις για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων στον ελαιόκαρπο. · Πιστοποίηση της ομάδας σύμφωνα με το πρότυπο Agro 2.1 & 2.2

ΤΟΜΕΑΣ Γ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

1Γ.i.1 Αντικατάσταση Υφιστάμενων δικτύων άρδευσης για εξοικονόμηση υδάτινων πόρων
ΣΚΟΠΟΣ Η αντικατάσταση των υφιστάμενων δικτύων άρδευσης με συστήματα στάγδην με στόχο την εξοικονόμηση του νερού που χρησιμοποιείται για άρδευση.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ · Προμήθεια συστημάτων στάγδην άρδευσης.· Αξιολόγηση και αναφορά ενεργειών εξοικονόμησης χρήσης νερού.
2Γ.i.2.Εγκατάσταση συστήματος συλλογής, ελέγχου, επεξεργασίας και αξιοποίησης πρωτογενών δεδομένων θύλακα ελαιοπαραγωγών για τη βελτίωση της απόδοσης και τη μείωση του κόστους παραγωγής ελαιολάδου
ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση του κόστους παραγωγής ελαιολάδου, η βελτίωση της απόδοσης και η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας στην περιοχή της ΟΕΦ.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ · Καταγραφή των αγροτικών εισροών και του κόστους παραγωγής σε κάθε αγροτεμάχιο ενός θύλακα παραγωγών.· Έκδοση οδηγιών βελτίωσης της απόδοσης και μείωσης του κόστους ανά ελαιώνα. · Εκτίμηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων της ελαιοκαλλιέργειας.
3Γ.iii.Εκπαίδευση παραγωγών σε αειφόρες τεχνικές ελαιοκαλλιέργειας
ΣΚΟΠΟΣ Η μετάδοση της γνώσης για τις νέες τεχνικές καλλιέργειας της ελιάς μέσω επιδεικτικών σεμιναρίων σε αγροτεμάχια.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ · Εκπαιδευτικά σεμινάρια στις θεματικές ενότητες που αφορούν την ελαιοκαλλιέργεια.· Επίδειξη νέων τεχνικών καλλιέργειας. · Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και διανομή του στους παραγωγούς.

ΤΟΜΕΑΣ Δ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

1Δ.i.Βελτίωση των συνθηκών συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης των ελιών πριν από τη μεταποίησή τους
ΣΚΟΠΟΣ Η βελτίωση του τρόπου συγκομιδής και παράδοσης του ελαιοκάρπου.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ · Προμήθεια των παραγωγών με ελαιόσακους και ελαιοδίχτυα.· Αντικατάσταση υφιστάμενων πλαστικών σακιών μεταφοράς ελαιοκάρπου.
2Δ.iii.Αξιοποίηση καταλοίπων παραγωγής ελαιολάδου – εγκατάσταση μηχανήματος διαχωρισμού πυρήνα
ΣΚΟΠΟΣ Η αξιοποίηση του ελαιοπυρήνα που παράγεται από τη διαδικασία διαχωρισμού στο ελαιοτριβείο.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ · Εγκατάσταση μηχανήματος διαχωρισμού πυρήνα. · Αξιοποίηση του παραγόμενου πυρήνα ως βιομάζα.
3Δ.iv.Βελτίωση υποδομών και εξοπλισμού σε μονάδα επεξεργασίας ελαιοκάρπου για τη διασφάλιση της ποιότητας του ελαιολάδου
ΣΚΟΠΟΣ Η βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών στο ελαιοτριβείο του συνεταιρισμού.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ · Επέκταση κτιρίου ελαιοτριβείου. · Προμήθεια ηλεκτρικού κλάρκ. · Εγκατάσταση γεφυροπλάστιγγας. · Συντήρηση βιομηχανικού πατώματος. · Προμήθεια δεξαμενών αποθήκευσης ελαιολάδου. · Εγκατάσταση μηχανήματος φιλτραρίσματος ελαιολάδου.

ΤΟΜΕΑΣ Ε: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΙΔΙΩΣ ΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

1Ε.i.Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος εσωτερικής ιχνηλασιμότητας
ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας της παραγωγής που παραδίδεται στο ελαιοτριβείο.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ · Προμήθεια λογισμικού καταχώρισης δεδομένων ιχνηλασιμότητας στο ελαιοτριβείο. · Εγκατάσταση παγίου εξοπλισμού για την καταγραφή των στοιχείων των παραγωγών. · Πιστοποίηση της ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22005:2005
2Ε.ii.Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων στο ελαιοτριβείο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005
ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 στο ελαιοτριβείο.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ · Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος HACCP και ασφάλειας τροφίμων στο ελαιοτριβείο. · Εκπαίδευση του προσωπικού του ελαιοτριβείου στις αρχές διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων. · Πιστοποίηση του ελαιοτριβείου σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000:2005.
3E.iii.Ανάπτυξη συστήματος ανάλυσης δεδομένων του κύκλου ζωής ελαιολάδου για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του παραγόμενου προϊόντος
ΣΚΟΠΟΣ Η ανάλυση του κύκλου ζωής και η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής ελαιολάδου στην περιοχή της ΟΕΦ.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ · Η ανάλυση δεδομένων της ελαιοκαλλιέργειας μέσω ειδικού λογισμικού. · Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των υφιστάμενων καλλιεργητικών πρακτικών. · Η συμμόρφωση των πρακτικών καλλιέργειας σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές αρχές της νέας Αγροτικής Πολιτικής.

ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ: ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

1Στ.i.Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες της ΟΕΦ
ΣΚΟΠΟΣ Η ενημέρωση σχετικά με τους στόχους και τα αποτελέσματα των δράσεων του Προγράμματος.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ · Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων. · Δημιουργία ενημερωτικών πινακίδων και poster. · Καταχωρήσεις σε τοπικά μέσα. · Ενημερωτικές ημερίδες αποτελεσμάτων Προγράμματος.
2Στ.ii.Επέκταση και ανανέωση δικτυακού τόπου με πληροφορίες για τις δράσεις του προγράμματος
ΣΚΟΠΟΣ Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος στην ιστοσελίδα της ΟΕΦ.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο του Προγράμματος ανά δράση. Ανάρτηση ημερολογίου εκδηλώσεων (σεμινάρια, παρουσιάσεις κ.λπ.) Ανάρτηση Παραδοτέων του έργου.
Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα Καν.(ΕΚ) 611/2014 και 615/2014, Δράση ΣΤ.ii του εγκεκριμένου προγράμματος με την υπ’ αριθ. 1802/36612/31.03.2015 Απόφαση του ΥΠΑΠΕΝ