Εκπαίδευση: Α. Κατεργασία εδάφους – Β. Άρδευση ελαιώνων